07 nov, 2022

Vreme je da usaglasite adresu vašeg sedišta sa propisanim elementima!

Poslednjim izmena i dopunama Zakona o privrednim društvima („ZPD“) iz 2021. godine, precizirani su obavezni elementi adrese sedišta svakog privrednog subjekta. Svaka adresa sedišta mora da ima podatke koji se odnose na: grad, opštinu, naseljeno mesto, ulicu ili trg, kućni broj, sprat i broj stana

Na ovaj način utvrđena je obaveza privrednih subjekata da adresu sedišta usklade sa odredbama ZPD. Rok za navedeno usklađivanje je 27. novembar 2022. godine. Kako se adresa sedišta obavezno registruje kod Agencije za privredne registre („Agencija“) tako je i obaveza privrednih subjekata da sinhronizuju ove podatke u odgovarajućem registru tj. registruju podatke koji nedostaju. U tom smislu, treba imati u vidu da je zakonski rok da Agencija odluči o registracionoj prijavi 5 radnih dana od dana primljene prijave, pa je stoga potrebno na vreme pripremiti svu neophodnu dokumentaciju.

U zavisnosti od toga da li ste već registrovani kod Agencije, ovo znači obavezu da registrujete promenu podataka o adresi sedište ukoliko vam npr. nedostaju podaci o spratu, broju stana. Sa druge strane ukoliko ste osnivač, onda ste su u obavezi da prilikom registracije privrednog subjekta pružite podatke Agenciji o svim obaveznim elementima adrese sedišta.

Nikakav problem nije ukoliko neki od elemenata nedostaje. U tom slučaju ćete registrovati samo podatke koji zaista postoje. Na primer ukoliko je sedište vaše firma u porodičnoj kući koja nema spratove/stanove, potrebno je da registrujete ostale podatke: grad, opštinu, ulicu ili trg i kućni broj.

Ova obaveza se odnos na sva privredna društva, preduzetnike, ogranke i predstavništva u Srbiji.