19 maj, 2022

Nova Uredba EU o grupnom izuzeću vertikalnih sporazuma od zabrane

Evropska komisija je 10. maja 2022. godine usvojila novu Uredbu o grupnom izuzeću vertikalnih sporazuma od zabrane („Uredba“), praćenu ažuriranim smernicama o vertikalnim sporazumima („Smernice“) nakon detaljnog razmatranja prethodne Uredbe o grupnom izuzeću vertikalnih sporazuma od zabrane iz 2010. godine („stara Uredba“)

Cilj grupnog izuzeća vertikalnih sporazuma je da se izuzmu od zabrane sporazumi između učesnika na tržištu koji posluju na različitim nivoima lanca distribucije („vertikalni sporazumi“):

  • ako su ispunjeni pragovi koji se tiču tržišnih udela, i
  • pod uslovom da sporazum ne sadrži odredbe kojom se značajno ograničava konkurencija (engl. hardcore restrictions).

Drugim rečima, Uredba ima za cilj da prepozna vrste vertikalnih sporazuma koji pospešuju efikasnost i proizvode korist za potrošače.

Jedna od glavnih promena odnosi se na dvostruku distribuciju, odnosno na situaciju kada dobavljač prodaje robu ili usluge kako direktno sopstvenim kupcima, tako i preko distributera/prodavaca, što podrazumeva i konkurenciju sa njima. Na primer, proizvođači mogu da prodaju svoje proizvode direktno potrošačima preko interneta, ali istovremeno i kupcima koji su aktivni u maloprodaji. Prema Uredbi će izuzećem biti obuhvaćeni dodatni nivoi lanca distribucije, tako da će pored proizvođača biti izuzeti uvoznici i veleprodavci.

Razmena informacija između dobavljača i prodavaca sada je izuzeta od zabrane samo ako je „ili direktno povezana sa primenom vertikalnog sporazuma ili je neophodno poboljšati proizvodnju ili distribuciju ugovorne robe ili usluga„. U tom smislu, Smernice predviđaju da ugovorne strane mogu da dele informacije (i) o trenutnim cenama, uključujući preporučene ili maksimalne cene, (ii) tehničke prirode (npr. sertifikate, registraciju itd.), (iii) povezane sa kupovinom potrošača, njihovim preferencijama kao i utiske potrošača, (iv) u vezi sa nabavkom (npr. obim prodaje, zalihe, reklamacije) i (v) u vezi marketinga.

S druge strane, razmena sledećih informacija neće biti izuzeta o zabrane i to: (i) buduće cene, (ii) podaci o prodaji specifični za kupca kao i (iii) informacije koje se odnose na robu koju kupac prodaje pod sopstvenim brendom sa proizvođačem konkurentske robe.

Klauzule o najpovlašćenijoj naciji poznate i kao klauzule o paritetu, obavezuju prodavca robe ili pružaoca usluga da ponudi robu ili usluge drugoj strani pod uslovima koji nisu manje povoljni od onih koje nudi drugim strankama ili putem drugih kanala prodaje. Uredba uvodi posebno pravilo za internet prodaju, kojim se utvrđuje da klauzule o paritetu, koje zabranjuju prodavcu da nudi povoljnije uslove na konkurentskim internet platformama, više neće biti izuzete.

Odredbe o ekskluzivnoj, selektivnoj i slobodnoj distribuciji su proširene i fleksibilnije imajući u vidu veću slobodu ograničavanja aktivne prodaje. Iako je stara Uredba zahtevala da određene teritorije ili grupe kupaca budu dodeljene isključivo jednom distributeru, aktivna ograničenja prodaje su sada izuzeta ako postoji do pet drugih distributera aktivnih na određenoj teritoriji ili odgovornih za određenu grupu kupaca.

Smernice ublažavaju pristup u odnosu na dvostruke strategije određivanja cena (engl. dual pricing strategies). Naime, odredbe kojima dobavljač određuje različite veleprodajne cene za proizvode koji se prodaju preko interneta u poređenju sa onima koji se prodaju tradicionalno se više ne smatraju značajnim ograničenjem konkurencije.

Takođe, Smernice predviđaju da se prećutno ili automatsko obnavljanje klauzule zabrane konkurisanja (trajanje duže od pet godina) može izuzeti od zabrane ako kupac ima mogućnost da uspešno pregovara ili raskine sporazum koji sadrži pomenutu klauzulu u razumnom roku nakon isteka perioda i po razumnoj ceni.

Uredba će stupiti na snagu 1. juna 2022. godine i primenjivaće se na sve nove sporazume od tog datuma, dok će postojeći sporazumi i dalje biti izuzeti po staroj Uredbi do 31. maja 2023. godine.

Ostaje da se vidi da li će Republika Srbija usvojiti novu uredbu o grupnom izuzeću vertikalnih sporazuma, imajući u vidu da je postojeća Uredba o vertikalnim sporazumima usklađena sa starom Uredbom.

 

 

 

Autori: Vuk Leković, Ognjen Pećanac