27 sep, 2022

Španska agencija za zaštitu podataka potvrdila – GDPR važi za sve

Španska agencija za zaštitu podataka (Agencia Española de Protección de Datos, u daljem tekstu: “Agencija”) je kaznila fizičko lice NN  sumom od EUR 1.500, zbog kršenja normi propisanih GDPR-om (General Data Protection Regulation), i to nezakonitim prikupljanjem i obradom ličnih podataka, korišćenjem sistema video nadzora.

(U Rešenju donetom od strane Agencije imena stranaka u postupku nisu otkrivena, te će u nastavku ovog teksta biti korišćeni sledeći termini: Oštećena strana-lice 1, Štetnik –lice 2)

Šta se desilo?

Postupak ispred Agencije je pokrenut od strane Lica 1 protiv njegove bivše supruge, Lica 2,  i to zbog činjenice da je Lice 2 instalirala sistem video nadzora usmerenog na glavni prilaz kuće, a na čiji deo Lice 2 ima pravo korišćenja. Lice 2 se branila navodima da je isti postavila kako bi imala uvid u dešavanja koja se odvijaju upravo u delu kuće na kome ona ima pravo korišćenja. Međutim, utvrđeno je da je kamera napravila slike zone kuće na kojoj Lice 2 nema ekskluzivno pravo korišćenja. Ono što naizgled podseća na klasičnu raspravu bivših partnera, brzo se pretvorilo u nešto daleko komplikovanije -kršenje GDPR-om zagarantovanih prava na privatnost.

Kako se to desilo?

Član 2 GDPR jasno kaže da se ova regulativa ne primenjuje na fizička lica kada obrađuju lične podatke za lične potrebe, odnosno potrebe svog domaćinstva, što je činjenica koju je Lice 2 naglasilo u toku postupka. Međutim, Agencija je, nakon ispitivanja činjenica, utvrdila da video nadzor nije bio adekvatno usmeren na deo kuće na koji Lice 2 ima pravo, već da je isti obuhvatao širi kadar, a time, neopravdano,  lica u tom kadru. S tim u vezi, Agencija je procenila da ovde nije slučaj obrade podataka o ličnosti iz gore navedenih razloga, te da se GDPR primenjuje i na konkretan slučaj. Kako nije dozvoljeno da pojedinci instaliraju uređaje za dobijanje slika / video zapisa sa javnih prostora, utvrđeno je da je Lice 2 postavljanjem navedene kamere ugrozila i pravo na privatnost trećih lica, a ne samo Lica 1.

Prema Agenciji, ovakva radnja predstavlja kršenje člana 5, stav 1 tačka (c) GDPRa, koji kao jedan od principa obrade ličnih podataka propisuje da ova radnja obrade mora biti vršena na način koji je adekvatan, relevantan i limitiran svrhom prikupljanja tih podataka (“princip minimizacije”).

Navodeći da instaliranjem spornog video nadzora ovaj princip nije ispoštovan, Agencija je u rešenju odlučila da Lice 2 kazni novčanom kaznom od 1. 500 EUR kao delotvornom, srazmernom i preventivnom, a u skladu sa članom 83 GDPR.

Šta to znači?

GDPR je i dalje jedna od “gorućih tema”, a svaka odluka nadležnih organa po pitanju primene ove regulative posmatra se sa velikom pažnjom. Odluka španskog regulatora značajna je iz razloga što ukazuje na kriterijume koji se razmatraju prilikom donošenja odluke o primeni GDPR-a na konkretan slučaj.  Ona takođe pokazuje odlučnost nadležnih organa da obezbede zaštitu prava na privatnost, kao jedno od osnovnih ljudskih prava. Dakle, GDPR se primenjuje čak i prilikom obrada koje se vrše od strane fizičkog lica i u svrhu koja nije komercijalne prirode, tako što se pojam obrade za lične potrebe restriktivno tumači u korist odbrane prava na privatnost.

 

 

Autor: Teodora Ristić