16 avg, 2018

Slobodan pristup internet mreži – besplatna autorska prava?

U drugoj deceniji 21. veka, internet mreža (Internet) je postala lako dostupna skoro svima, tako da je danas najznačajniji izvor informisanja. Pored dostupnosti pregleda i prikupljanja informacija, Internet je postao pristupačan svima za kreiranje i postavljanje različitih informacija i sadržaja.

Usled toga, Internet je postao najrasprostranjeniji izvor informacija, putem koga se na najjednostavniji i najbrži način dolazi do potrebnih informacija iz potpuno različitih sfera interesovanja.

Međutim, pored informacija, na Internetu se mogu naći određeni tekstovi, slike, fotografije, audio i audio-vizuelni zapisi i drugi oblici intelektualnog stvaralaštva koji mogu imati svojstvo autorskog dela.

S tim u vezi, neretko se dešava da korisnici preuzimaju sadržaje sa Interneta, pre svega fotografije ili slike, koje imaju svojstvo autorskog dela, i koriste te sadržaje za sopstvene potrebe, najčešće za potrebe svojih Internet sajtova, marketing kampanja, brendiranja i dr. verujući da jednom kada se takvi sadržaji nađu na Internetu – postaju slobodni za upotrebu.

Međutim, da li je takav pristup ispravan, odnosno da li autorska dela postavljena na Internetu možemo bez ograničenja preuzimati i koristiti za sopstvene potrebe?

Odgovor je kratak – NE!

Naime, autorska prava obuhvataju širok spektar ovlašćenja, koja, između ostalog, obuhvataju pravo autora da objavi svoje delo i odredi način na koji će se ono objaviti, pravo na zaštitu integriteta dela, zatim pravo na javno saopštavanje, i niz drugih prava.

Drugim rečima, autor samostalno odlučuje na koji način će svoje delo prvi put predstaviti javnosti i kako će dalje svoje autorsko delo koristiti, gde će biti objavljeno/prikazano, na koji način, itd. Takođe, važno je napomenuti da se jednim korišćenjem ne iscrpljuju autorska prava, već da nosilac autorskog prava sva prava zadržava i nakon što je autorsko delo učinjeno dostupnim javnosti putem Interneta.

Stoga, autorska dela koja se mogu pronaći na Internetu, a tu se pre svega misli na fotografije, slike i autorske članke, nisu data za slobodnu upotrebu, i bez dozvole nosioca autorskog prava ne mogu biti preuzimana i korišćena, naročito u svrhu činjenja tih autorskih dela dostupnim javnosti u okviru komercijalnih aktivnosti.

Upravo iz navedenog razloga, neretko se na fotografijama i slikama koje možemo pronaći na Internetu pojavljuje oznaka „sva prava zadržana“ ili „slike možda podležu autorskim pravima“. Međutim, važno je znati da navedene oznake predstavljaju samo upozorenja korisnicima Interneta, te da i autorsko delo na kojem ne postoji takva oznaka, nije slobodno za upotrebu.

Takođe, potrebno je napomenuti i često pogrešna shvatanja, a to je da autorska dela pronađena na Internetu mogu biti slobodno korišćena samo uz obavezu naznačavanja imena autora, ili da je dovoljno samo promeniti neki detalj autorskog dela kako bi bila isključena prava autora.

S tim u vezi, ukazujemo da se naznačavanjem imena autora prilikom korišćenja tuđeg autorskog dela samo  izbegava povreda moralnog autorskog prava na tzv. paternitet nad autorskim delom, i time se na određeni način umanjuje, ali ne i isključuje, „nezakonitost“ postupanja prilikom korišćenja tuđeg autorskog dela.

Međutim, autorska prava su potvrđena time što je autorsko delo iskorišćeno bez saglasnosti nosioca autorskog prava, bez obzira što je autor dela naznačen. Sa druge strane, promena nekog detalja autorskog dela, ne samo da ne otvara mogućnost za slobodno korišćenje tog dela, već se time, pored nedozvoljenog korišćenja autorskog dela, narušava pravo autora na integritet dela.

Na kraju, negativne posledice preuzimanja i korišćenja autorskog dela postavljenog na Internetu su višestruke: pored toga da nosilac autorskog prava može zahtevati prestanak korišćenja autorskog dela i uklanjanje autorskog dela sa sadržaja gde je objavljen bez njegove saglasnosti, nosilac autorskog prava može tražiti naknadu materijalne štete zbog neovlašćenog korišćenja autorskog dela, dok autor, kao fizičko lice, može tražiti i naknadu nematerijalne štete ukoliko je autorsko delo objavljeno bez označavanja imena autora ili ukoliko je autorsko delo na neki način promenjeno.

Shodno svemu navedenom, preporučujemo da, ukoliko na Internetu pronađete neki sadržaj koji predstavlja autorsko delo (a što su uvek fotografije, slike, audio i video zapisi) koji biste voleli da iskoristite za sopstvene potrebe, pre bilo kakvog preuzimanja i korišćenja tog sadržaja, utvrdite ko je autor, ko nosilac autorskog prava, i kontaktirajte ta lica radi dobijanja saglasnosti za korišćenje tog  dela.