10 okt, 2018

Pečati su, konačno, istorija

Pre godinu dana smo pisali o ukidanju korišćenja pečata u privrednom i finansijskom poslovanju u Srbiji. Konačno, ovaj proces se priveo kraju.

Zakonom o privrednim društvima iz 2012. godine eksplicitno je navedeno da privredna društva u svom poslovanju nisu dužna da koriste pečat.  Ipak, praktična primena oslobođenja od korišćenja pečata nije u potpunosti zaživela. Poteškoće su pre svega nastajale u bankarskom sektoru, jer su poslovne banke nastavile da zahtevaju od svojih klijenata upotrebu pečata pri overi platnih naloga i drugih relevantnih dokumenata.

Takva praksa je obustavljena pre tačno godinu dana, 1. oktobra 2017. godine, kada su stupila na snagu nova uputstva Narodne banke Srbije, te nakon tog datuma poslovne banke su zaista prestale da praktikuju zahtevanje pečata pri overi dokumenata privrednih subjekata, izuzev u slučaju kada se klijent banke izričito izjasni da u svom poslovanju želi da koristi pečat.

Naznačene izmene su u značajnoj meri olakšale poslovanje privrednih društava, međutim, i pored toga, upotreba pečata i dalje nije u potpunosti eliminisana, te i dalje se dešava da se od pravnih lica zahteva upotreba pečata u pojedinim administrativnim procedurama.

Konačno, stupanjem na snagu izmena Zakona o privrednim društvima dana 01. oktobra 2018. godine osiguran je prestanak obaveze privrednih subjekata da u svom poslovanju koriste pečat i to tako što je sada izričito zakonski regulisano da posebnim propisom ne može se društvu uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva.

Takođe, navedenim izmenama Zakona o privrednim društvima stavljene su van snage odredbe Zakona o udruženjima i Zakona o zadužbinama i fondacijama koje su propisivale obavezu navedenih pravnih lica da imaju i koriste pečat, čime bi obaveza upotrebe pečata u privredi trebala da ode u istoriju.

S tim u vezi, premijerka Ana Brnabić je na nedavnoj izložbi pečata i konferenciji o e-poslovanju, podsetila na prestanak obaveze upotrebe pečata u poslovanju pravnih lica, te istovremeno ukazala na postojanje mogućnosti prijave eventualnih slučajeva kada je pravnom licu bilo uskraćeno bilo kakvo pravo zbog toga što je na dokumentu izostavljen pečat i to putem e-mail adrese ukidanje.pecata@gov.rs i kontakt centra koji će uskoro biti uspostavljen za iste namene.

Time je Vlada Republike Srbije očigledno zauzela jasan stav po pitanju stavljanja pečata u istoriju, te iskazala spremnost da preduzme radnje kako bi se osiguralo poštovanje zakonskih propisa, a sve u cilju umanjenja administrativnih procedura i olakšavanja poslovanja, kako bi se išlo u korak sa evropskim standardima, na zadovoljstvo kompanija širom zemlje.