03 nov, 2021

Kripto i pranje novca? FATF ažurira svoja pravila

Da li blockchain tehnologija, na kojoj se zasniva digitalna imovina, nosi rizike od pranja novca i finansiranja terorizma? Financial Action Task Force („FATF“) očigledno odgovara potvrdno. Kao rezultat praćenja kretanja na kripto tržištu, FATF je u oktobru 2021. godine objavila ažurirano Uputstvo za pristup zasnovan na proceni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (engl. Updated Guidance for a Risk Based Approach) („Uputstvo“) a u vezi regulisanja i nadzora nad virtuelnom imovinom (engl. Virtual Assets – „VA“) i pružaocima usluga povezanih sa virtuelnom imovinom (engl. Virtual Assets Service Providers – „VASP“).

Izmene Uputstva su rezultat kontinuiranog rada i nadzora FATF nad VA i VASP sektorom i njegovim razvojem, a u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma („SPN/FT“). Države treba da procene i ublaže finansijske rizike povezane sa VA i VASP, a VASP da podvrgnu licenciranju ili registraciji, kao i nadzoru. Uputstvo treba da pomogne državama i VASP u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma i da omogući efikasnu primenu FATF Standarda („Standardi“), onako kako se primenjuju i na finansijski sektor.

FATF ne nastoji da reguliše tehnologiju koja je povezana sa VA ili VASP, već aktivnosti fizičkih ili pravnih lica u vezi sa digitalnom imovinom.

Uputstvo pojašnjava definiciju VA i VASP-a, upućujući nacionalne regulatore da široko definišu VA i VASP (funkcionalan pristup). Tako, VA podrazumeva digitalan oblik, kojim se može digitalno trgovati ili preneti i koristiti se u svrhe plaćanja ili ulaganja, dok se pod VASP podrazumeva fizičko ili pravno lice koje u vidu poslovne delatnosti obavlja poslove u vezi sa digitalnom imovinom za ili u ime drugog fizičkog ili pravnog lica. Takođe, bitno je naglasiti da peer-to-peer tranaskcije („P2P“) nisu eksplicitno navedene kao predmet nadzora u skladu sa FATF Standardima. Ovo shodno činjenici da se standardi odnose na posrednike, a ne pojedince kao takve. Ukoliko uzmemo samu definiciju, ovakvo rešenje je jasno.

Zatim, adresiran je sistemski rizik koji donosi sve češća upotreba stablecoina. Obzirom da ove kriptovalute svojim nosiocima obezbeđuju vrednosnu stabilnost, nalik nacionalnim valutama, iste su primamljive i profesionalnim investitorima, time donoseći rizik po finansijski sistem. Samim tim, države, VASP i drugi učesnici su pozvani da identifikuju i procene rizike od SPN/FT pre lansiranja stablecoina.

Nadalje, daju se smernice za rešavanje rizika SPN/FT u P2P transakcijama, za licenciranje i registraciju VASP i za primenu tzv. travel rule. Travel rule podrazumeva obavezu VASP da implementiraju procedure koje će omogućiti identifikovanje inicijatora i korisnika transakcije (u pitanju je slična procedura prenosa sredstava kao u bankama, gde mora da se zna od koga je tačno novac primljen i kome se šalje). Procedura podrazumeva deljenje podataka između provajdera, tj. da se uz transakciju dele i lični podaci inicijatora i korisnika transakcije, kao što su ime, adresa i detalji o nalogu. Dakle, date procedure će morati da reše i pitanje usklađenosti sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Osim navedenog, uputstvo precizira da se travel rule ne odnosi na transakcionu naknadu i transakcije gde postoje automatski povraćaji.

Takođe, precizira se potreba VASP da sprovode provere lica sa kojima učestvuju u transakciji i uređuje se način prikupljanja informacija o transakcijama sa subjektima koji ne podležu nadzoru (engl. unhosted wallet).

Uputstvo pojašnjava primenu preventivnih mera od strane VASP i drugih obveznika koji se bave ili pružaju usluge u vezi sa VA. Kao primer takvih mera je Customer due diligence tj. provera klijenta – prikupljanje podataka o vrsti i obimu transakcije, učestalost transakcija, korišćenje softvera koji omogućavaju da IP adresa ostane skrivena, veličina samog posla lica koje vrši transakciju, njegove članove i tome slično, zatim vođenje i čuvanje evidencije o svim transakcijama, međunarodna saradnja itd.

Takođe je dat prikaz različitih zakonskih rešenja u regulisanju i nadzoru nad VA i VASP, a u okviru borbe protiv SPN/FT. Tako su Italija i Finska uvele registraciju VASP-a kao uslov za obavljanje aktivnosti u vezi sa digitalnom imovinom, dok Japan ima i posebnu proceduru koja prethodi registraciji VASP, a koja obuhvata proveru finansijske dokumentacije, intervjuisanje upravnog odbora povodom njihovog stava o upravljanju rizikom itd.

Naposletku, Uputstvo govori o principima razmene informacija i saradnje između nacionalnih organa koji vrše nadzor nad VASP (engl. Principles of Information-Sharing and Co-operation). Tako, nadzorni organi bi trebalo brzo i konstruktivno da razmenjuju informacije sa svojim inostranim kolegama, bez obzira na njihovu prirodu ili status kao i razlike koje postoje u nomenklaturama ili statusu VASP. Dati principi nisu obavezujući, ali služe tome da se obezbedi brza i konstruktivna razmena informacija

Može se zaključiti da FATF aktivno prati dinamiku razvoja kripto tržišta i povezanih rizika i želi da obezbedi pravovremenu reakciju nacionalnih regulatornih tela i obveznika u vezi SPN/FT, radi zaštite stabilnosti ne samo nacionalnih već i svetskih finansijskih tokova. U narednom periodu se može očekivati reakcija domaćeg zakonodavca, radi usklađivanja sa izmenama Uputstva.

 

Autori: Miodrag Jevtić, Žarko Popović, Jasmina Glavšič. Teodora Ristić