09 apr, 2021

Ažurirane Smernice za ocenu koncentracija britanskog CMA

Usled čestih promena na tržištima, britansko pravo konkurencije je utvrdilo potrebu za većom jasnoćom postojećih pravila, ali i za preispitivanjem onih koja su prevaziđena. Rezultat te potrebe su ažurirane smernice za ocenu koncentracija, koje su donete nakon sveobuhvatne javne debate. Pogledajmo zajedno najnovije vesti britanskog „čuvara“ prava konkurencije!

Britansko Telo za konkurenciju i tržište („CMA“) je istaklo svoju dužnost da unapređuje konkurenciju na nivou države i šire. Kao svoj cilj, CMA navodi zaštitu potrošača kroz svoj rad na sprovođenju koncentracija, kao i pomoć kompanijama i njihovim savetnicima u proceni da li bi u datim okolnostima moglo biti problema po pitanju konkurencije. Zbog toga je, nakon održane javne rasprave, CMA objavilo ažurirane Smernice za ocenu koncentracija 18. marta 2021. godine, a koji je počeo sa primenom narednog dana.

Neke od ključnih promena u Smernicama se odnose na: (a) uključivanje primera situacija koje mogu dovesti do značajnog ograničavanja konkurencije i ilustracije onih koje bi se mogle shvatiti kao “značajne”; (b) pružanje dodatnih detalja o ulozi cenovne i ne-cenovne konkurencije, od kojih je ova druga važan element za realniju procenu; (c) objašnjavanje na koji način CMA procenjuje i pridaje značaj dokazima; (d) uvođenje veće fleksibilnosti vremenskog okvira kada su u pitanju analize hipotetičkih situacija (ukoliko do koncentracije ne bi došlo), u zavisnosti od zrelosti dotičnog tržišta, i otklanjanje trećeg uslova za scenario „firme koja propada“, koji je podrazumevao šta bi se desilo sa prodajom jedne firme u slučaju njenog izlaska sa tržišta; (e) posvećivanje veće pažnje dvostranim ili čak višestranim platformama u vremenu povećanog značaja digitalnih tehnologija; (f) pružanje dodatnih pojašnjenja koji se tiču procene CMA da li postoji eliminacija potencijalne konkurencije u slučaju kada koncentracija uključuje potencijalnog konkurenta koji ima nameru da uđe na tržište ili konkurente koji vrše značajne investicije u inovacije; (g) drugačiju perspektivu CMA kada je u pitanju ocena sposobnosti učesnika na tržištu da ograničava konkurenciju; (h) isključivanje kupovne moći kao faktora uravnotežavanja jer je iskustvo CMA pokazalo da je suvišan; i (i) uvođenje jednostavnijeg pristupa određivanju definicije tržišta pošto je praksa CMA pokazala da ono nije neophodno kada se ocenjuje stanje konkurencije.

Ovo je bio kratak osvrt na bitne promene u pravnom okviru CMA, za koje smatramo da su značajne za informisanost korisnika. Nastavljamo da pratimo dalji razvoj događaja i da vas uredno obaveštavamo o istim.

 

Autori: Miloš Brkić and Nikola Vjetrović